Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały pogrupowane w układzie czterech ładówpobierz:
Wersja offline

Łady

Ład środowiskowy

Zrównoważona ochrona środowiska – formułujący uwarunkowania i strategiczne cele ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego, zmierzające do utrwalania zrównoważonego rozwoju ekologicznego (ekorozwoju)

W ramach ładu środowiskowego wyodrębniono następujące dziedziny:

  • moduł krajowy – zmiany klimatu, energia, ochrona powietrza, ekosystemy morskie, zasoby słodkiej wody, użytkowanie gruntów, bioróżnorodność, gospodarka odpadami;
  • moduł regionalny – zmiany klimatu, energia, ochrona powietrza, zasoby słodkiej wody, użytkowanie gruntów, bioróżnorodność, gospodarka odpadami;
  • moduł lokalny – zmiany klimatu, energia, ochrona powietrza, użytkowanie gruntów, bioróżnorodność, gospodarka odpadami.
Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny