Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Szkoła ponadgimnazjalna

Realizuje zadania dydaktyczne na podbudowie programowej trzyletniego gimnazjum. Do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się następujące typy szkół: zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające, szkoły specjalne przysposabiające do pracy oraz szkoły policealne.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny