Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

EU-SILC (EU- Statistics on Income and Living Conditions) Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia Ludności

Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest to badanie stałe (prowadzone co roku), którego podmiotem są gospodarstwa domowe oraz osoby w wieku 16 lat i więcej w gospodarstwach domowych. Badanie ma charakter panelowy, tzn. wylosowaną grupę respondentów poddaje się kilkukrotnej „obserwacji” w odstępach czasu, dzięki czemu można zaobserwować i przeanalizować zmieniającą się sytuację, postawy, zachowania lub opinie badanej grupy. Badanie jest realizowane metodą wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem 2 kwestionariuszy, z których jeden służy do pozyskiwania danych dotyczących gospodarstw domowych, a drugi – danych o osobach indywidualnych. Celem badania EU-SILC jest pozyskiwanie informacji, które umożliwiają ocenę warunków życia społeczeństwa, przy czym ze względu na jednolitą metodologię w UE można uzyskane dane porównać z uzyskanymi w innych krajach UE. Organizacja i metodologia badania jest regulowana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1177/2003 w zakresie statystyki dochodów i warunków życia ludności. Badanie EU-SILC w Unii Europejskiej wdrażano w latach 2004–2007. W miarę potrzeb organów Unii Europejskiej w ramach badania EU-SILC prowadzone są również badania modułowe poświęcone wybranemu zagadnieniu (jest to dodatkowa ankieta realizowana jednocześnie z badaniem podstawowym). W Polsce badanie jest prowadzone od 2005 r.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny