Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Ład środowiskowy

Zrównoważona ochrona środowiska – formułujący uwarunkowania i strategiczne cele ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego, zmierzające do utrwalania zrównoważonego rozwoju ekologicznego (ekorozwoju)

W ramach ładu środowiskowego wyodrębniono następujące dziedziny

- w module krajowym – zmiany klimatu, energia, ochrona powietrza,

gospodarka odpadami, ekosystemy morskie, zasoby słodkiej wody, użytkowanie gruntów, bioróżnorodność,

- w module regionalnym – zmiany klimatu, energia, gospodarka odpadami, zasoby słodkiej wody, użytkowanie gruntów, bioróżnorodność

- w module lokalnym – zmiany klimatu, energia, gospodarka odpadami, użytkowanie gruntów, bioróżnorodność

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny