Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Migracje wewnętrzne

Zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy, w tym: - w przypadku gmin miejsko – wiejskich, zmiany miejsca zamieszkania w obrębie gminy z terenów wiejskich na miejskie lub odwrotnie.

W ramach migracji wewnętrznych wyróżnia się migracje:

- międzywojewódzkie, przemieszczenia ludności z jednego województwa do innego,

- wewnątrzwojewódzkie, zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa,

- międzypowiatowe, przemieszczenia ludności z jednego powiatu do innego, wewnątrzpowiatowe zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego powiatu.

Ze względu na charakter przebywania wyróżnia się:

- migracje na pobyt stały (związany z dokonaniem zameldowania na pobyt stały),

- migracje na pobyt czasowy (trwający dłużej niż 3 miesiące do 2005 włącznie – ponad 2 miesiące).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny