Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)pobierz:
Wersja offline

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych.

Nomenklatura NTS została opracowana w oparciu o istniejący trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego wyodrębnione zostały dwa dodatkowe nieadministracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony.

Nomenklatura NTS dzieli Polskę na hierarchicznie powiązane jednostki terytorialne na 5 poziomach, z czego 3 określono jako poziomy regionalne, a 2 - poziomy lokalne.

Poziomy regionalne obejmują:

  • Poziom 1: regiony (grupują województwa)
  • Poziom 2: województwa
  • Poziom 3: podregiony (grupują powiaty)

Poziomy lokalne obejmują:

  • Poziom 4: powiaty i miasta na prawach powiatu
  • Poziom 5: gminy, w tym gminy miejskie będące miastami na prawach powiat

Struktura grupowań jednostek NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT.

Podstawę prawną wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) stanowi rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t.1,str. 196, z późn. zm.). Przepisy szczegółowe odnośnie liczby i zasięgu utworzonych poziomów jednostek oraz budowy ich symboli zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573 z późn. zm.).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny