Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Przeciętne trwanie życia w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY)

Wskaźnik przeciętne trwanie życia w zdrowiu jest też nazywany wskaźnikiem oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności (Disability-Free Life Expectancy, DFLE). Służy do mierzenia długości życia, w której człowiek zachowuje pełnię zdrowia. Łączy on informacje dotyczące śmiertelności (wiek zgonów) oraz podatności na zachorowania (specyficzne proporcje wieku ludzi w dobrym i złym stanie zdrowia). Dobry stan zdrowia jest określony przez brak ograniczeń wynikających z codziennego funkcjonowania/niepełnosprawności. Wskaźnik jest obliczany osobno dla mężczyzn i kobiet. Dotyczy on zdrowia jako czynnika związanego z rozwojem i dobrobytem. Poziom wskaźnika, tak jak inne miary oczekiwanego stanu zdrowia, oblicza się przy pomocy metody Sullivana, używanej powszechnie od lat 70. Metoda ta opiera się na dwóch miarach częstości występowania niepełnosprawności w populacji w określonym wieku (self-perceived disability) oraz umieralności (mortality tables).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny