Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Punkt przedszkolny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, wychowanie przedszkolne może być prowadzone w formach innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Jedną z nich jest punkt przedszkolny. Zajęcia wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Decyzję o utworzeniu punktu przedszkolnego może podjąć rada gminy po przeanalizowaniu istniejącego stanu i przewidywanych potrzeb. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty a dnia 7 września 1991 r. dopuszcza się tworzenie innych form wychowania przedszkolnego tylko w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny