Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Rada gminy

Rada gminy organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Mówiąc o radzie gminy – należy przez to rozumieć także radę miasta na prawach powiatu. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. W skład rady wchodzą radni w liczbie:

1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców,

2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców,

3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców,

4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny