Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego

Suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika (od dochodów z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń z ubezpieczeń społecznych i świadczeń pozostałych), o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek – rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie.

Na dochód rozporządzalny składają się:

- dochód z pracy najemnej,

- dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie,

- dochód z pracy na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie, z wykonywania wolnego zawodu,

- dochód z tytułu własności,

- dochód z wynajmu nieruchomości,

- świadczenia z ubezpieczeń społecznych,

- pozostałe świadczenia społeczne,

-pozostały dochód (w tym dary i alimenty).

Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny