Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Kapitał zagraniczny

Kapitał wniesiony do przedsiębiorstwa, w postaci środków finansowych (gotówka, akcje, obligacje), rzeczowych aktywów trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu, nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje itp.) przez podmiot zagraniczny.

Podmiotem zagranicznym może być:

- osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,

- osoba prawna z siedzibą za granicą,

- jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną z siedzibą za granicą.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny