Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa stanowi systematyzację środków publicznych oraz wydatków i rozchodów publicznych. Klasyfikacja budżetowa ma powszechne zastosowanie we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w budżecie państwa oraz budżetach jednostek samorządu terytorialnego na każdym etapie gospodarowania. Struktura klasyfikacji budżetowej opiera się na działach, które dzielą się na rozdziały, a te z kolei na paragrafy. Działy przedstawiają budżet od strony funkcjonalnej, wyodrębnia się je na podstawie kryterium obszarów działalności publicznej. Rozdziały stanowią pogłębienie klasyfikacji działowej i wyróżnia się je na podstawie kryterium rodzaju działalności (np. prace geodezyjne i kartograficzne, wsparcie finansowe inwestycji) albo w oparciu o podmiot realizujący zadanie publiczne (np. Urząd do Spraw Cudzoziemców, Inspekcja farmaceutyczna). Paragrafy natomiast grupują dochody wg ich źródeł a wydatki wg ich przeznaczenia. Szczegóły dotyczące klasyfikacji budżetowej są ustanowione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. Zm.).

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny