Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Badanie reprezentacyjne, przeprowadzane w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej, tj. aktywność ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału (w każdym z 13 tygodni kwartału badana jest 1/13 część kwartalnej próby mieszkań). Wyniki z próby są uogólniane na całą populację w oparciu o spis ludności. Wyniki badań kwartałów przeliczane są na dane przeciętne w roku. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach – badaniem nie są objęte osoby przebywające poza gospodarstwem domowym (np. przebywały za granicą) 12 miesięcy lub więcej (do II kwartału 2012 r. było to powyżej 3 miesięcy). Badanie nie obejmuje gospodarstw domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny