Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Nakłady brutto na środki trwałe

Nakłady które zwiększają wartość majątku trwałego (w tym także przyrost inwentarza żywego – stada podstawowego). Nie zalicza się do nich nakładów będących pierwszym wyposażeniem inwestycji oraz odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji. W rachunku uwzględnia się również:

- nakłady ponoszone na remonty środków trwałych,

- przyrost, przeznaczonych do użytkowania dłużej niż 1 rok, wartości niematerialnych i prawnych, które obejmują m.in.:

- koszty nabycia praw majątkowych, a w szczególności prawa autorskie (w tym oprogramowanie komputerowe), prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencje,

- koszty zakończonych prac rozwojowych,

- wartość firmy.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny