Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska są to nakłady na:

- nabycie gruntów (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym m.in.: na roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowe),

- urządzenia techniczne i maszyny,

- środki transportu,

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

- inne środki trwałe, których celem jest uzyskanie efektów ochronnych lub efektów w gospodarce wodnej.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny