Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Słownik pojęćpobierz:
Wersja offline

Słownik pojęć

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych.

Nomenklatura NTS została opracowana w oparciu o istniejący trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego wyodrębnione zostały dwa dodatkowe nieadministracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony.

Nomenklatura NTS dzieli Polskę na hierarchicznie powiązane jednostki terytorialne na 5 poziomach, z czego 3 określono jako poziomy regionalne, a 2 – poziomy lokalne.

Poziomy regionalne obejmują:

Poziom 1 – regiony (6 jednostek – grupują województwa),

Poziom 2 – województwa (16 jednostek),

Poziom 3 – podregiony (66 jednostek – grupują powiaty).

Poziomy lokalne obejmują:

Poziom 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu (314 + 65 jednostek),

Poziom 5 – gminy (2479 jednostek), w tym gminy miejskie będące miastami na prawach powiatu (65 jednostek).

Liczba jednostek na poszczególnych poziomach została podana według stanu w dniu 1 stycznia 2010 r. Struktura grupowań jednostek NTS, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju, który jest częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT.

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny