Rozpoczęto pobieranie danych.. proszę czekać!
Tematy pomocy
Pomoc. Zawartość aplikacji i menu nawigacyjnegopobierz:
Wersja offline

Zakres aplikacji WZR

Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów.

W module Agenda 2030 prezentowane są dane krajowe dla wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (wraz z oznaczeniem charakteru dostępności wskaźnika). W module krajowym prezentowane są dane dla kraju oraz dane dla poszczególnych krajów członkowskich UE, jak również agregaty UE-27, UE-28. Moduł regionalny prezentuje dane dla regionów (NTS 1) i województw (NTS 2), a moduł lokalny – dla powiatów (NTS 4).

W Aplikacji znajdują się, w miarę dostępności, dane od 2010 r. (w przypadku Agendy 2030) oraz od 2004 r. (w przypadku modułów: krajowego, regionalnego i lokalnego). Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według Celów Zrównoważonego Rozwoju (w przypadku Agendy 2030) oraz według dziedzin, zawartych w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego (dotyczy modułów: krajowego, regionalnego i lokalnego).

Zawartość informacyjna poszczególnych zakładek jest następująca:

Zakładka

Zawartość zakładki

Opis

Strona główna

Moduły

Agenda 2030

Umożliwia dokonanie wyboru wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (z danymi dla Polski).

Krajowy

Umożliwia dokonanie wyboru wskaźników przyporządkowanych do modułu krajowego, w tym do Nowości i Archiwum (Polska, kraje członkowskie UE).

Regionalny

Umożliwia dokonanie wyboru wskaźników przyporządkowanych do modułu regionalnego (na poziomie regionów NTS 1, na poziomie województw NTS 2).

Lokalny

Umożliwia dokonanie wyboru wskaźników przyporządkowanych do modułu lokalnego (na poziomie powiatów NTS 4).

Zrównoważony rozwój

Informacje ogólne

Zawiera zestaw informacji m.in. na temat idei zrównoważonego rozwoju oraz Agendy 2030.

Linki do organizacji międzynarodowych

Zawiera linki do organizacji międzynarodowych, podejmujących inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dokumenty i publikacje

Agenda 2030

Zawiera dokument Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z listą wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Międzynarodowe

Zawiera międzynarodowe akty prawne i dokumenty strategiczne związane ze zrównoważonym rozwojem.

Krajowe

Zawiera akty prawne związane ze zrównoważonym rozwojem i krajowe dokumenty strategiczne.

Publikacje

Zawiera publikacje i opracowania statystyki publicznej, jak również organizacji międzynarodowych (ONZ, Eurostat, OECD).

Metadane

Słownik pojęć

Zawiera zestaw definicji pojęć znajdujących się w Aplikacji.

Jednostki prezentacji

Zawiera wykaz jednostek miar wskaźników znajdujących się w Aplikacji.

Znaki umowne i atrybuty danych

Zawiera wykaz znaków umownych i atrybutów danych występujących w Aplikacji.

Ważniejsze skróty

Zawiera wykaz ważniejszych skrótów stosowanych w Aplikacji.

NTS

Zawiera podstawowe informacje dotyczące Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

Ikona odznacz
Główny Urząd Statystyczny